Únia na litve a v Uhrách

Jonáš Záborský

Únia na Litve a v Uhrách. 1.)

Že jedna čiastka Rusov, na Litve, v Haliči a v Uhrách, prijala úniu, t. j. uznala pápeža za hlavu, a odvrhla to, čím vo viere sa líšila od vyznania rímskeho, je všeobecne známo. Vidzme, kterak to prišlo, napred na Litve a v Haliči, potom v Uhrách.

Na Litve, od jej spojenia s poľskou tak rečenou republikou, čo sa stalo r. 1386, keď veliký kňaz litevský Jagajlo pojal za manželku uhorskú Hedvigu, Ludiekovnu a spolu prestúpil do církve latinskej, – na Litve od tohoto času pracovali všemožne biskupi, mníši, páni poľskí, aby, jestli môžno, zcela previedli pravoslavných k obradu latinskému, a jestli nie, aby aspoň uznania pápeža a jednotu viery vymohli. Použilo sa pri tom i premlúvania i sľubov, i násilia nie bez výsledku. Šlechta menovite ruská prijala z vätšej časti obrad latinský a zproneverila sa spolu národu svojemu. Ľud však obecný zostával v celosti pri obradu grecko-slovanskom až do r. 1594.

Spomenutého totiž roku shovorili sa metropolít kijevský, Michajlo Ragoza, biskup lucký, Kyrill Terlecký a Ipatij Pocej, ustúpiť neprestávajúcemu nátlaku, poddať sa pápežovi. Napred poučili, tajne o úmysle svojom krála Žigmunda III., a keď tento im slúbil rovnosť s latinskými prälátmi, získali ešte na svoju stranu dvoch biskupov a jednoho archimandrítu, a potom sa prohlásili verejne za úniu, s podržaním obradu východnieho a slovanskej reči pri bohoslužbách. V Breste podpísali r. 1594 „Sobornoje opredielenie ob Únii,“ na základe florentinskej synody od r. 1439. Terlecký a Pocej odpravili sa tajne do Rímu, a od Klemensa VIII. obsiahli potvrdzujúcu bullu. 2.)

Medzi tým biskup lvovský (lembergský) Gedeon, a peremyšlský Michajlo, osvedčili sa proti únii. To učinil i kňaz (Fürst) Konstantín Ostrožský, jedon z nemnohých, čo ešte pri pravoslaví vytrvali.

S návratom Terleckého a Poceja svolaný bol zase r. 1596 sobor do Bresta. Síšlo sa naň množstvo, nielen pravoslavných, duchovních i svetských osôb, než i katolícki biskupi, aby prítomnosťou svojou úniu podporovali, premlúvali, zaochoťovali, donucovali. Jednoty však docieliť nebolo možno. Sobor sa rozdelil. Stránka proti únii bola neporovnane vätšia. Jednako únia bola vyslovená a prevedená násilím.

Počalo sa úžasné prenasledovanie pravoslavných, ktoré potom trvalo až do zaniknutia jezuitmi spravovanej republiky. Pravoslavným boly odjímané chrámy a oddávané uniatom. Ktoré sa jim ponechali, tie dávali treštení šľachtici židom do árendy. Žid mal klúč od chrámu, a keď ho pravoslavni chceli potrebovať, museli platiť. Popi boli núteni ku tým najchatrnejším robotám so sedliakmi, ako ku nakladaniu a vozeniu hnoja. Mnohí boli na udanie židov bez právnych dôkazov, žalárovaní, vešení, ztínaní. Čas od času vypukla skutočná honba na popov, boli jímaní v massách. To potom malo i v Poľsku ten následok, ktorý obyčajne všade máva treštené prenasledovanie, neludskosť, nespravedlivosť. Zhynulo na vňutornú chorobu.

Treštený Žigmund poslal , po utichnutí búrok Lžidimitrijovských, Stanislava Žolkievského s vojskom a jezuitmi i ku Kozákom zaporožským, ktorí uznávali sice vrchmocie poľské, ináče ale požívali akejsi samostatnosti, pod samovoleným hetmanom, a chlopstva poľského neznali. Žolkievský mal ich nielen k unii priviesť, než i sohnúť do jarma chlopského, podrobiť ich korunnému hetmanu a poľským pánom. Siahal teda už od razu na oltáre, na občianskú i osobnú slobodu.

A synovia púšte videli to, a nepolozili hlavu nemo na klát. Vyvolivše sebe za hetmana Nalivajku, zbili Žolkievského u Čigirina, zpuštošili Volyň a Podolsko. To bol počiatok staletej vojny kozáctva s Polskom.

Borba to bola nerovná. Lebo Poliaci boli vo stát spojený národ, Kozáci len ľud. Poliaci mali vedy a umenia západu, Kozáci žili dive. Preto i podľahli tito. Jezuiti postarali sa o napravenie viery, páni o občiansky poriadok. Mysleli, že poneváč každé kurča má svojeho gazdu, ktorakby Kozák mohol žiť bez pána? A napravili túto chybu.

Týraní Rusi povstali znovu, pod Bogdanom Chmelnickým, a keď videli nemožnosť, odolať Poliakom o svojej sile, poddali sa r. 1654 caru Aleksiejovi. Všetkých 17 plukov kozáckych, na obidvoch brehách Dniepra, prisahalo cárovi vernosť. Poľsko nemohlo odolať, bo i mestá litevsko-ruské odpadovaly od neho pre ošemetné krivdy a nátisky náboženské, potom našiel naň Karol X. Švédsky.

Vo krajnej núdzi uzavrel kráľ Ján Kazimír r. 1656, s povedomím senátu, vo Vilne smluvu s Aleksiejom, aby tento po smrti Jánovej zaujal poľský prestol, Bielu i Malú Rus opanoval, úniu vykorenil. Poliaci však slovu nedostáli ani z ďaleka. Keď cár odvliekol Karla od Poľši, započala sa nová osemročnia borba vražebných držav.

Pri borbe tejto pojal hetman Peter Dorošenko strannú, politicky nezralú, pre národ na najvýš nebezpečnú myšlienku. Umienil si, dať Malorosii úplnú samostatnosť, a postaviť ju pod záštitu zultánovu. Turci skutočne nadišli dva razi, boli ale pokaždé porazení.

Malorus podržali Rusi, na Poľsku prišlo, čo pri jej nezriadenosti prísť muselo. Zostavších pri nich litevských Rusov prenasledovali Poliaci s ošklivou i vtedy ukrutnosťou, keď jich zachvátil súdny deň.

Pri deľbe na konci 18. stoletia dostala sa západnia Rus, kam prirodzene náleží. Tu potom prestala i vnutená únia. Roku 1839 sobrali sa v Polocku uniatskí biskupi, so mnohým duchovenstvom, a vyslovili, že sa pripojujú nazpät „ku pravoslavnej vserossijskej cerkvi.“ Únia zostala len v Litve v užšom smysle, na Žmudi a vo pripadšej Rakúsku Haliči, potom v Uhrách.

Uhorskí, šlachtou tiež opustení, vládou prenasledovaní Rusi dostávali za dávna popov od biskupa peremyšlského. Až r. 1491 povolil im Vladislav Kazimírovič oddielneho biskupa v Munkáčove. Volievali si ho sami z basiliánov.

Pohyby unistické za Tatrami dotkly sa i uhorských Rusov. Keď videli, že sa tam uskutočnila únia, premyšlovali i oni o nej a výhodách s ňou spojených, ale kolébali sa dlho, až sebe vyvolili r. 1648 za biskupa Petra Rotošinského, kláštorským menom Parthenia. Predchodca jeho, Tarasovič, sa klátil, ale Rotošinský bol odhodlane za úniu. Pošiel hneď po nastolení svojom r. 1648 na synodu trnavskú. Potom vyjednával pod rukou s katolíckymi biskupami, menovite s prímasom Georgiom Lippaym a jágerským biskupom Georgiom Jakušičom.

Za tohoto poslednieho sa skryl, nedoverujúc sebe. Jakušič sohnal svojím menom r. 1649 do Ungváru basiliánov a 63 popov, prišiel osobne a potud jich ohrábal, až pristali na úniu. Význanie viery zložili do rukú jeho, a odoslali písomne pápežovi Innocencovi X. Vymienili sebe tiež liturgiu slovanskú, kázeň gräckú, t. j. manželstvo duchovenstva, a nad to i slobodné volenie biskupov. Medzitým už Rotošinského potvrdil Leopold tak, ako čoby on sám ho bol menoval, právom uhorským kráľom náležejúcim. A pri všetkých nasledujúcich po ňom biskupoch dialo sa to skutočne. Menovala ich vláda, o prisľúbenom volení národom ani reči. Čo viac, boli podriadení biskupovi jágerskému, a ani titul biskupov sa jim nedával, než len „vikárov apoštolských.“ Pri stole biskupskom v Jágri , kam aspoň na velikúnoc vždy sa dostaviť museli, sedávali na posledňom mieste za všetkými kanonikmi. Popov prezýva komorská listina od 9. febr. 1660 a Leopoldova od 10. nov. 1659 baťkami a cerkanmi (Bajtkones, Czerkanos).

Na toto prevedenie únie hľadeli vojvodovia sedmohradskí krivým okom. Akmile sa osvedčil Rotošinský za úniu, hneď vyhliadla Žofia Bátory, vdova Georgia III., Rákócyho biskupa druhého. Dala vysvätiť v Multanoch istého Joannika Zeiku, zemského pána. Tento ale ani nebýval v Munkáčove, než na svojom majetku v Mysličine. Únia sa teda ešte vždy kolébala. To tým viac, že duchovenstvo nenašlo tých výhod, aké sebe od únie sľubovalo. Majetky farské boly i ďalej považované ako sedliacke poplužia. Popi nielen robotovať, na panské chodiť museli, práve tak, ako v Poľsku, než bývali i telesné trestaní, palicovaní, ako vidno z diplomu Leopoldovho od 23. aug. 1692. Katolíci i Kalvíni stíhali jich. Zvlášte tí poslední, keď sa kasali o slobodu so vládou, nakladali i ruskému ľudu jarmo ťažké.

Po smrti Rotošinského bol menovaný biskupom r. 1689 Jozef de Camellis, Gräk, ktorého prímas Leopold Kolonič bol priviedol z Ríma za missionára medzi uhorských Rusov. Toto bol horlivý uniat, a mal ešte dosť roboty. Spišských popov musel donucovať k únii skrze spišskú kapitulu. Na nástojenie jeho boli r 1691 v panstve munkáčovskom oslobodení popi od panštiny. Oproti tomu poznačil do svojeho denníka, že keď r. 1690 poslal za farára do Jágru Michala Zadereveckého, musel sa mu tento zaviazať sľubom, že mu bude oddávať desatinu svojich dôchodkov. Z toho vidno, že ozaj po gräcky umel lúpiť farárov. Pri nastalých pohyboch krajinských prchnul z Munkáčova do Prešova a tu zomrel r. 1704.

Pod jeho nástupcom, Michalom Olšavským, počal istý mnich Sofronius mocne búriť oproti únii, ale Olšavský zrazil ho r. 1761. Mohol to obsiahnuť len násilím, lebo nehodné, neprestávajúce týranie muselo zoškliviť úniu. Pošlo to, dľa dekretu Karia VI. od 13. aug. 1720, tak ďaleko, že nielen za bezprávných, robotujúcich a platiacich sedliakov boli považovaní popovia, než synovia jich, boli predávaní ako otroci alebo hoviadka. Darmo jich brali kráľovia pod ochranu, stavali diplomami na roveň s duchovenstvom latinským. To zostalo na papieri, vo skutočnosti provodily sa ukrutnosti ľudstvo hanobiace.

Biskupovia vynasnažovali sa, dobyť sebe neodvislosti od nakladajúcich s nimi nehodne biskupov latinských jágerských: ale tito zpierali sa proti tomu nohama i rukama. Naposledok však predca pápež nahliadnul ničomnosť sofistických jich remonštrácií. Klemens XIV. kanonizoval r. 1771 biskupstvo munkáčovské, na žiadosť dvora.

Biskup Andrej Bačinský presídlil sa potom r. 1778 z Munkáčova do Ungváru, a rok na to zaujal miesto na sneme medzi magnátmi. Roku 1820 oddelené bolo biskupstvo prešovské.

Ku dotvrdeniu toho, čo sme rekli o predávaní popovských synov, stojte tu ešte vlastné slová dekretu Karia VI. od 13. augusta 1720: „Filios,“ hovorí, „eorundum legitimos non saltem ad rusticitatem et servitutem redigere, verum etiam in nonnullis Comitatuum locis tamquam mancipia venumdare nihil pensi ducerent.“ 3.)

1.)   Hlavnie pramene: Начертание русской Истории для средних учебных заведений. Сочинение Н. Устрялова. Санктпетербург. 1857. — Notitia Fundationis Koriatovicsianae. Vyd. Basilovič v Košicach. 1799. – Notitia Comitatus Zemplin. od Ant. Szirmaja. — Očití svedkovia.
2.)   Sr. Wird Russland katholisch werdуn? Von P. J. Gagarin. Tübingen, 1857, str. 62 – 79.
3.)   Notit. Fundationis Theodosii Koriatovits. P. II. str. 153.