Kalendár drotára Fedora

Jonáš Záborský.

Kalendár drotára Fedora.

Na rok ktorýkoľvek od narodzenia Antikrista,
vynalezenia pálenky a národnej aristokratie,
platný pre celé neobmedzené Slovensko,
s podobizňou pôvodcovou:


Obrázok

Čitateľ nech sebe sám vymaľuje,
na table svojeho mozgu, 
slávneho slovenského spisovateľa, 
ako jedným okom plače, 
druhým sa smeje, 
a okolo neho množstvo Slovákov, 
ktorí ani neplačú, ani sa nesmejú, 
ako býci.


Astrologické vedomosti.

Prede všetkým vzdajme chválu Pánu Bohu. Lebo svet mal tohoto roku pod istým zahynúť. Pán Kristus už dal nahrúžiť perúnami sto hrmenných vozov. Len matička, Panna Maria, uprosila ho, aby ešte odpustil ľuďom pre tie bohabojné duše, čo ju vídajú každé leto skákať po duboch v lese haršáckom.

Planéta panovať bude, v Uhrách Deákova, ktorá sa delí od Saturnovej tým, že táto hlce svoje vlastné dietky, tamtá má appetit na cudzie. V celej ale Europe vládať bude planéta Napoleonova, a desiť tých, ktorí ju s potleskom vítali.

Ostatnie planéty budú všetky neprestajne tancovať nemecký valcer vo velikej palote Pána Boha. Muziku bude im robiť Napoleon III., so kráľovnou Viktóriou, pri kontrovaniu cára Aleksandra. I ľudia si pri tom zakrepčia. Císar rakúsky bude tančiť čeperpoľku s Viktorom Emanueľom a Brandeburgom Vilhelmom. Na občerstvenie bude podávať zultán pečených pri banknótach anglických černohorcov. Garibaldi však a Bismark dostanú len figy. Pre zábavu potkajú sa na kolbišti kráľ Viktor Emanuel a pápež Pius IX. o dedictvo Petrovo.

Slnco bude vychádzať a zapadať vtedy, keď mu Deák rozkáže, a pôjde cestou, ktorú mu ukáže prstom. Župy uhorské uvidia len jeho západ.

Rok bude mať pre každého iného človeka 365, len pre tých 600 dní, čo diurna berú. Preto im radíme držať sa kalendára našeho.

Mesiac Apríľ bude mať 365 dní; nasledovne celý rok bude samý Apríľ. Rozdielu iného nebude, ako že každý od Boha deň inú smiešnosť prinesie, pri ktorej možno i plakať.

Rok to bude ináče prestupný preto, že v Rakúsku bude sa ustavične prechodiť od jednoho experimentu ku druhému, pri čom bude sa meniť len forma, podstata zostane.

O sviatkach máme len toľko povedať, že sedliaci, ktorí ešte neprepili všetky osminy, budú mať sviatok každý deň; dvorskí oproti tomu chalupníci nebudú mať sviatku pres celý rok žiadnoho.

Najvätší a najmilší pre všetkých sviatok budú Turíce. Lebo vtedy platí: „Mstem se spili títo.“

Fašiangy budú trvať pre bohatých 365 dní, chudobní nebudú mať žiadnych, ale 365 dní pôstu.

Kalendárske proroctvá.

Svet, tento subjektívny a objektívny subjekt-objekt, bude vychádzať z absolútneho a navracovať sa neprestajne v absolútne, ku velikému podiveniu každého, koho ešte Nemci nevyviedli z rozumu.

Sňahu napadne toľko, že i najvyšších väží kríže pokryje. Lebo kto mu rozkáže nesadať na kríž?

Rok bude bohatý na nové zákony, dane, experimenty, pajedy, chrúšte, húsenice, a všeliakú chlieb zožierajúcu chrobač.

Zákon o slobode tisku vstúpi s celou mocou do života; preto redaktorovia novín nech dajú pozor.

Nemci a Maďari budú písať čo chcú, Slovani čo sa im dovolí.

Slovákom bude sa vodiť podľa písma, že „všetci chcejúci pobožne živí byť protivenstvo snášať budú:* Maďari pak budú proti písmu činiť iným, čo nechcú, aby čineno bolo im.

Anglicko bude za morami kázať evangelium pohanom, pred morom pomáhať pohanom škrtiť kresťanov.

Na Slovensku vyjde dakoľko spisov neoceniteľných, Časopis Českého Museuma oproti tomu prinesie len samú nezáživnú starinársku učenosť.

Slováci budú sa mať i objektívne i subjektívne, na koľko ich pinč prihodí kučme.

Knihy a noviny slovenské budú tak náramne dejstvovať v národu, ako liekárstvo v tele mŕtvom.

Trhy na kráľov nebudú, poneváč „rzeč pospolitá“ zanikla.

Všetko, čo Slováci podniknú, bude z počiatku čudné a na konci smiešne.

V literatúre slovenskej bude panovať spisovateľstvo chlapcov, vkus lokajov, kritika tovaryšov.

Svetlá slovenské budú svietiť pod šafľami.

Slováci budú mať takých úradských, akých potrebujú Maďari.

Učenosť pri osvedčených Slovákoch bude len na to, aby sa ukázalo, že im to nič neosoží.

Slovenské šetrenie cudzieho života a imania bude platiť za chabosť; maďarské ubijstvá a krádeže za hrdinstvo.

Do slovenských miest budú sa voziť slovenské noviny na kvintlíky, maďarské a nemecké na centy.

Nájemníci tajného fondu budú Slovákov odparuvať ode Slovanstva a prišívať ku Maďárii.

Poliaci budú si klestiť so zbrojou v ruce cestu do Walhally.

Žalár turecký bude zultánovi ostríhať verne celá Európa, ako náleží, pre veliké zásluhy Turkov o človečenstvo.

Všetky alliancie budú sa zachovávať svedomite, pokuď jedna alebo druhá stránka nenalezne výhodným pre sebä zrušiť ich.

Z Parížu budeme dostávať nové módy, z Berlína filosofie, z Viedne ústavy, z Carihradu mor; a tak budeme zaopatreni všetkým, čoho nám netreba.

Na trhu bude neslýchaná lacnota, v hostíncach nemeckých nesmierna drahota. Ináče vo všetkých bude sa dávať dnes za peniaze, zajtrá darmo.

Sprostej povýšenosti nebude zchádzať na obdivovateľoch, ani poníženej múdrosti na pohrdačoch, nešťastným pak bude dávať každý poradu a naučenie.

Služobnej čelädi bude vždy poslednia služba najhoršia.

Hovädzinu bude slobodno i v poste jesť, poneváč bude už sama v sebe postná.

V jatkách bude sa rúbať i kúštičok mäsa na prirážku ku kosťam.

Farári budú vždy vinní, keď dáky loter požaluje sa na ních u biskupa.

Rozum všetek bude tam ? kde má byť z povinnosti.

Nemci budú predlžovať politiku Arnulfovskú proti Slovanstvu. Zbitého Hunn-Skýtmi Slováka budú liečiť tak, aby ani neumrel ani nežil.

Nemci budú skladať nóty, Maďari hrať, Slováci po ních hajduchovať.

Páni budú trpeť na nedostatok hladu, chudobní na zbytok nesytosti.

Farári budú kázať z povinnosti, ľud bude slúchať pre obyčaj, a kráľovstvo božie na zemi vzdelá sa práve tak, ako ho potrebujú židi.

Všetci predstavení budú pamätať, že ich povinnosť jest, podriadených ako možno najlepšie ostrihať.

Dokonalá spravedlivosť bude na svete. Každý zločin dojde trestu, každá cnosť odmeny – na divadle.

Kto bude krivdiť, ten bude spolu držať krivdeným kázne o snášelivosti.

Slováci obsiahnu všetky národnie práva, akých im praje „Krajan“ a prejemník jeho „Vlastenec.“

Na Slovensku budú panovať samí slovenskí Maďari, v Čechách Dajččeši, lebo teraz má platnosť len hybridum.

Nemci budú privlastňovať zásluhy celého sveta sebe, Slovani oproti tomu niesť do cudzých hniezd, ako kukučka.

Smiech a plač budú v Rakúsku odlúčené a spravedlive podelené. Smiech si podržia Nemci a Maďari, plač bude daný výlučne Slovanom a Rumunom.

Slovani budú preklínať vraždy a sváry svojích predkov a obohacovať historiu svojími.

Všetky vrchnosti budú len nato, aby mocným dopomohly k nespravedlivosti.

Kalendárske dobré rady.

1. Proti zármutku.

Čítaj Kalendár drotára Fedora.

2. Proti myšam a potkanom.

Nemaj ničoho, čoby ti mohly pohrýzť, a čo ti potom do všetkých myší a potkanov?

3. Proti boleniu zubov.

Daj si všetky vytrhať, nuš ťa žiaden viac bolieť nebude.

4. Istý spôsob zub vytiahnuť.

Vykop pod ním podmolu, naplň strelným prachom a podpáľ.

5. Proti blchám.

Ulap každú a vylám jej zuby.


6. Proti prílišnému zbohatnutiu.

Vydávaj slovenské knižky.


7. Aby vrabce pšenicu nepili.

Povrhni za chrbát na medzi palicu, ktorou sa meral hrob, a žiadon vrabec ti viac pšenicu nebude piť, ale len jesť.

8. Ako zachádzať so ženami.

Poneváč teraz ženy chodia v obručach, potrebno častejšie ich pobíjať.

9. Porada pre toho, kto nemá hospody, ani stravy.

Nech použije slobody tlače a obidvojo dostane za darmo.

10. Aby chlieb nezplesnel.

Zjesť ho za čerstva.

11. Ako sa môže oprať, kto len jednu má košeľu.

Nech ľahne v nej do koryta, dá sa vriacou vodou oliať, ostrou štetkou drhnúť, a potom dobre vybúchať piestom.

12. Aby nevideli ľudia, že máš na tvári pehy.

Nech každý zatvorí oči.

13. Ako zrobiť zo starého kabáta nový.

Daj naň nové gombičky, nový golier, novú podšivku, nové rukávy, nový driek, nové krydla, a tvoj kabát nebude sa ničím líšiť od nového.

14. Ako pomôcť tomu, kto jednu nohu má kratšú.

Tu dvojaká pomoc, alebo kratšú natiahnuť, alebo z dlhšej uťať.

15. Aby kohút vajcia nosil.

Priviaž mu dakoľko na chrbát.

16. Aby konope vysoko rástly.

Zasej ich na hore.

17. Kedy chlieb v peci má dosť?

Vojdi a zpýtaj sa ho, či ešte chce?

18. Vyliečenie vredu.

Polož na vred funt starého sadla, rozdeľ na deväť kusov, tieto rozostav na deväť kolov, a môžeš byť istý, že to nič nepomôže.

19. Aby ti žena neztratila krásu.

Vezmi si takú, ktorá nikdy pekná nebola.

20. Ako i nahý môže sa prikryť na noc.

Ľahni si na brucho a prikry sa chrbtom, alebo i naopak.

21. Ako sa ohnať pred mátohami.

Odhodiť ich sídlo, hlavu.

22. Aby človek mnoho užil.

Užívaj málo, ta užiješ mnoho.

23. Kunšt zachovanie zdravia.

Ži bez kunštu.

24. Ako utiecť pred nemocmi.

Nebehaj za rozkošmi.

25. Aká strava najlepšia.

Najlacnejšia.

26. Ako uspokojiť chcejúce spolupanovať národy.

Dať im ústavu a panovať neobmedzene.

27. Aby ťa hosť nič nestál.

Jestli príde po obede, ľutuj že neprišol skorej; jestli pred obedom, nehovor nič.

28. Ako vláda môže sa vyhnúť nepovolanému posudzovaniu.

Nech sebe zriadi vzdorosmerné noviny sama a dá sa potupovať za peniaze.

29. Pre chorých.

Kto je chorý, nech sa lieči, pokuďkoľvek neprinesú alebo príroda zdravie, alebo recepty smrť.

30. Ako narábiať s kapustou.

Najlepšie je, v zime kupovať semiačko, na jar priesadu, v jeseni hlavy.

31. Náhrada opiuma.

Trpiacim na bezsennosť dáva sa obyčajne ópium. Boloby ale lepšie predpísať hodne dlhú kázeň.

Novoroční vinš.

Slovákom prajem, aby priaznivejšú mal o ních mienku svet, nežli oni majú jeden o druhom, a aby nedávali prednosť Barabášovi pred Kristom.

Čechom prajem, aby tak horlive šľachta od nich nebočila.

Rusom prajem, aby neprišli ku tomu výsledku, čo Češi, keď tak, ako kedysi Češi, hlcú živel cudzý do sebä.

Poliakom prajem, aby nie ináče zachádzali s ními Rusi, akoby zachádzali oni s Rusmi, keby mali vrch nad ními.

Nemcom prajem svornosti. Lebo za každým, keď sa chcú ruvať, my musíme dať ku tomu vlasov.

Židovským novinárom prajem, aby sa im už raz zjavil ten čert, ktorého na všetkých stenách maľujú.

Mundúru kondášskemu prajem, aby bol i v salónoch doplnený odvrženiem nohavíc.

Poslaným na súbeh dramatám slovenským prajem, majú-li byť poctené cenou, aby nepochádzaly odo mňa.

Už ku samému kalendáru.

Apríľ I.

1. Všetci strežúci na bohaté dedictvá žiadajú nádejným svojím dobrodincom dlhého života, s tajným želaniem, aby ich Pán Boh nevyslyšať ráčil.

2. Prirážky ku daniam starého roku prechádzajú do nového.

3. Slovákov ešte i dnes posielajú s apríľom, bo oni na jednom oklamaniu nemajú dosť.

4. Prestáva pozemná daň a nastupuje večná nutená arenda.

5. Chudobní počínajú lízať steny a variť s močom, bo soľ zdražela.

6. Všeobecné hnutie v ženskom svete. Parížance jednej napadlo, vstrčiť si pod šaty rozpiaty daštník, teda musí každý muž svojej žene, každý otec dcére, kúpiť stoj čo stoj krinolínu.

7. Hrozný výbuch Ätny. Zapríčinil ho ruský cár skrze svojích emissárov a svoje ruble.

8. Rakúsko vo velikom nebezpečenstve. Prešla jedna ruská kniha prese hraničný kordon.

9. Panovníci sľubujú liberálne konštitúcie. Smrdí za strelným prachom.

10. Vo všetkých školách plno práce. Professori učia všetko, čo bude treba zapomneť.

11. Pamätný deň svatého Vida, kde v Rakúsku státne prijmy a výdavky prijdú do rovnováhy.

12. Horváti slávia pamiatku víťazstva svojeho nad Maďarmi, pri ktorom podľahli vlastne oni sami.

13. Dnes nieto žiadnoho dňa, bo je slávnosť vynalezenia karát.

14. Židi horekujú, trhajú si vlasy a hádžu sa o zem, bo kresťani všetci učinili sľub triezvosti.

15. Kresťani smilovali sa nad židmi z lásky kresťanskej, a budú piť, im k vôli a prospechu, ešte viac, nežli prve.

16. V Japonsku vstupuje do života ministerium klamu.

17. Obete skladané šľachtou českou na oltár národa dosiahly výšku väže Bab(v rukopise zotreno)ky.

18. Právo mocnejšieho platí. Počalo sa ono vlastne už s Kainom a dokončí sa len v súdny deň.

19. Minister peňažných záležitostí velmi sa raduje, že doviedol oddialiť státny bankrot o jeden deň.

20. Gazdovia oddávajú všetko svojo sluhom a sami sa stávajú ku ním do služby.

21. Medzi professormi reči a literatúry slovenskej už niet ani jedného, ktorýby sa nebol vykázal riadnym svedectvom, že žiadnej slovenskej knižky v rukách nemal.

22. Dobrí priatelia udržujú medzi Slovákmi grammatické „nepozvolím,“ aby mohli povedať, že slovenčina spisovne ustáliť sa nedá.

23. Strom národných treníc utešene prekvitá a sľubuje hojné ovocie.

24. Riadne residencie českých redaktorov novín sú žaláre.

25. Veliký piatok. Oplakávajte, ľudia, mučedelníkov predošlých vekov, a dochovávajte nových úcte vekov budúcich.

26. Veliká noc. Ministri jedia baranka velikonočnieho dľä predpisu zákona božieho, s obutýma nohama, s podpásanýma bedrama, s palicou v ruce.

27. Veliká špedícia nového úradníctva.

28. Noví úradníci usedajú sa, ale tlumky svoje opaterne nerozväzujú.

29. Slováci kúľajú kameň Sisyfov na horu a vynasnažujú sa naplniť bezodný sud Danaidek.

30. Veliký meeting za Poliakov v Manchestru. Prítomní uzavreli poprosiť Angličanov, aby napred dali slobodu svojím Irčanom a potom len pečovali o slobodu Sarmatov.

Apríľ II.

1. Z vlastencov uhorských nikto nechce prijať úrad od Nemcov, komu žiaden nedajú.

2. Školská mládež učí sa pilne všetkému, čo nerozumie. Inej chyby nemá, ako tú, že slovenskú reč príliš horlive zanedbáva. Hrne sa ku prednáškam o reči slovenskej, bo vidí velikú jej potrebu.

3. Ako so sviecou hľadajú sa Slováci za hlásnikov, pecúchov, paholkov, a k iným podobným hodnosťam.

4. Zakladá sa nová fabrika na Maďarov.

5. Slovenské vyslanci bránia horlive na sneme slovenskú na ti ju.

6. Vstupuje do života konkordát, s ním sloboda duchovenstva, na koľko duchovenstvo sú biskupi sami.

7. Prísny republikánsky duch pudí Maďarov hľadať nové tituly.

8. Pršia do liščích čiapok krížiky. Keď potom zo všetkých udelá sa jeden, bude to asi hodný kríž.

9. V Haliči stehuje sa z chyží jedna čiastka domovej čeliadky, bo kravy a prasatá idú na pole.

10. Výročnia pamiatka bitky u Solferína. Tuby boli naši všetkých Francúzov a Talianov posekali na guľáš, keby sa neboli postavili na odpor a prskali. Naši potom učinili „tutti fruti,“ a vykľúdili sa „sakompak“ z Itálie.

11. Privilegium Jéžišovo, strany neplatenia dane, vyhlasuje sa za neplatné.

12. Čechom dáva sa v Čechách právo občianstva. Pravda, že to ešte len povesť, a odpor židov je veliký.

13. Židi sa radia, čo majú robiť so svojím Rakúskom?

14. Všetko vlastenectvo uhorské leží na sklade nepredané, ktoré nenašlo kupca.

15. Ľudia mrú, bohatí podlä receptov, chudobní len tak do sveta.

16. Vyhlašuje sa odpovednosť ministerstva – panovníkovi.

17. Vynalezený Francúzmi nový druh komédie nazíva sa komédiou ústavnou.

18. Francúzi, ako milovníci poľovačky, držia mnoho psov a Poliakov.

19. Poliaci zasa v bahne, bo šli za svetlonošom.

20. Horvátsky úradnícky snem verne tlumočí vôľu Rauchovu. Národ však sa táže, kde Horvátsko?

21. Sedliaci vo vzdelanosti napred uju!

22. Angličani prospešne trhujú s krvou kresťanskou v Turecku.

23. Kto má staré handry, provazy a klince, nech to donesie do fabriky, kde krájajú komisný dohán. Tam mu najlepšie zaplatia.

24. Brezňania rokujú, či majú prijať do mesta oláskych cigáňov a Maticu Slovenskú?

25. Rakúsko ťahá na hranici ruskej kitajské múry.

26. Slovenská deputácia vo Viedni. Chvíľa zostane nepremenená.

27. Do cirkvi luteránskej bijú hromy maďarizácie.

28. Luteráni pijú pri jednom stole s kalvíňmi oldomáš.

29. Maďarské školy sa otvárajú, poneváč sme vstúpili do znamenia barana.

30. Súdny deň židovský. Čert zasa vezme jednoho žida. Ale čo to?

Apríľ III.

1. Celé hory rubľov kotúľajú sa do Uhier a peňazí nič.

2. Češi assekurujú svoju korunu, bo vo Frankobrode nachádzajú sa zlodeji, ktorí koruny kradnú.

3. Austria otŕča dlaň na všetky strany.

4. Chcelaby sa roztiahnuť viac, nežli jej stačí pokrovec.

5. Svatí zo stien idú do areštu, že daň nezaplatili.

6. Státnikov rakúskych bolí cudzia kolika.

7. Zo Slovákov plačú ruské ruble.

8. Angličani modlia sa, s obrátenou ku Mekce a Medine tvárou, za víťazstvo Turkov nade povstalou rajou.

9. Češi rečnia výmluvne v ríšskej radde svojou neprítomnosťou.

10. Podlä novej kupeckej tarify Rusi sú tovar i v samom Rusku zapovedený.

11. Slovákom katolíkom slúži sa omša latinsky, a Slovákom kalvíňom zvestuje sa maďarsky, že to hriech.

12. Maďari činia pokánie, ale bez polepšenia.

13. Z lásky ku konfúsii ustanovuje sa zákonom, aby nikto nečinil rozdiel medzi Uhrom a Maďarom.

14. Rozkázaný konštitucionalizmus vysvetľujú kapráli.

15. Nikto nesmie viac o tom pochybovať, že máme nonštitúciu, a že sme pri nej blažení.

16. Ľudia o ničom inom nehovoria, ako o chvíli, čo je i najmúdrejšie, bo za to nikto neprijde na Munkáčov.

17. Slováci sa úplne presvedčili, že Maďar Slovákovi brať.

18. Vo všetkých gumnásiach, semeništiach a präparandiach dochovávajú sa výteční neznatelia reči slovenskej.

19. Celý svet nemyslí o ničom inom, ako o obnoveniu „ržeči pospolitej“ poľskej.

20. V Rusku dochováva sa, skrze majstrov francúzskych, mnoho opíc.

21. Viktoria Emanueľa prijala za spoluúda čižmárska cecha za to, že potrhanú čižmu Itálie sošil.

22. Neapolitáncom zvestuje sa sloboda. Za kazateľov slúžia pri tom šarhovia.

23. Pápež Pius IX. žiada sa na slobodné povetrie, bo mu v Ríme dušno.

24. Ugria cíti sa zle. Padnul jej do žalúdka štajerinšpektor, a liekári nemôžu ho vyhnať žiadnymi medicínami.

25. Turka nečloveka podporuje celá Európa, aby stonajúci pod železnou jeho patou Slovan nestal sa človekom.

26. Slávnostné osvetlenie Viedne, bo Tatar prikvapil s vesťou, že Turci porazili kresťanov.

27. Hathumajum znovu ohlašuje sa v Turcii, aby raja lepšie videla, že všetky zákony nič jej neosožia.

28. Nemci sú hotovi všetkých tých Poliakov pustiť na slobodu, ktorými nevládnu oni sami.

29. Nemci garantirujú Maďarom, a títo Nemcom ich Slovanov, keď sa podelili o ních spravedlive.

30. Kto máš striebro zlato, skry ho dobre, aby ti ho myši nepohrýzly.

Apríľ IV.

1. Slováci predávajú vo Viedni svoj chreň a kupujú nemecké figy.

2. Nemci a Maďari hádajú sa o tom, ktorý z ních menej utiskuje svojích Slovanov.

3. Dnes mal byť súdny deň, keby bol prišol. Boloby prestalo všetko, len nie nenávisť Európy proti Slovanom a týchto vospolné vraždy.

4. Národy Rakúska delia medzi sebou tú lásku, ktorú im nebohý císar Fraňo v závete bol poručil. Slovanom však ušlo sa z nej dosť málo.

5. Dvojakí úradníci strežú, jedni, kedy ich prepustia, druhí, kedy ich povolajú.

6. Prví jezuiti tiahnu do Uhier. Nač to? Máme ich dosť.

7. Spolok sv. Ladislava rozprostiera i nade Slovenskom krýdla svoje, ako jastrab.

8. Už i primas Scitovský milu je Slovákov.

9. Všetko, čokoľvek dávajú Maďari Slovákom, pochodí na trojánskeho koňa.

10. Česká šľachta postavila sa svojemu národu na čelo, a bude tam, pokuď ju neztrasie.

11. Češi a Slováci už idú pokojne každý svojou cestou. Češi píšu českú nemčinu, Slováci slovenskú maďarčinu, i všetko dobre.

12. Nesmiernym namáhaniem nemeckí filozofi už poznali všetku nepravdu.

13. Slnco božie svieti každému, vyjma redaktorov českých novín.

14. Odbyt slovenských kníh sa umenšuje. I nač nám to? Môžeme mať dosť na tej piesnicte, ktorú nám hudie Davidko v mesiacu.

15. Turci teraz nehľadia viac modliace sa ku Mekce a Medine, než ku Parízu, Londínu a Viedni.

16. Vlády europejské posielajú missionárom do Turecka peniaze, aby rozširovali vieru kresťanskú, a súčasne zultánovi vojsko, aby donutil kresťanov k islamu. Chcú mať zásluhy i o Krisla i o Muhameda.

17. Anglicko uverejňuje účty, koľko funtov šterlingov obetovalo ku získaniu viere kresťanskej musulmanov v Turecku, a koľko ku poškrteniu giaurov. Z účtov vidno, že svedomite šafária so svojími funtami.

18. Bohabojní Angličani posielajú kresťanom do Turecka biblie, aby sa vzdelali, a musulmanom delá, aby ich vystrieľali.

19. Napoleon III. vyzíva všetky vlády k účastenstvu na výprave po rúno zlatého baranka, ktoré je teraz, po zaujatiu Rusmi Kolchydy, v Rusku.

20. Deň smrti cára Nikolaja. Umrel na zvláštnu chorosť. Mal v žalúdku Rakúsko.

21. Vysokí hodnostári cestujú. Úradníci objednávajú všade radosť z povinnosti.

22. Každý korrektného smýšľania muž číta neúradné úradné noviny.

23. Opice sú doma v južních krajoch; francúzskych ale práve na severu najviac.

24. Renegát Omer baša posiela na dar Velikej Brittanii plnú loď kresťanských hláv. Nazpät povezie loď kresťanské biblie.

25. Hostina ľudožrútska v Turecku, na ktorej všetky civilizované národy berú radostný podiel. Zultán serviruje pečených na rožni Bulharov.

26. Brandeburk Vilhelm sošíva rozcapartenú bundu Germánie, ale chce potom z nej Austriu vyhodiť a len sám do nej sa zavinúť.

27. Veliká ľárma, žeby i Slovani mohli to chcieť, čo činia Nemci a Taliani.

28. Sparota tak náramná, že už i tí dostávajú muchy, čo ich prve nemali.

29. Ovocie politiky nevďačnosti dozráva.

30. Nová doba počtovania v Rakúsku. Jedno je dve, a dve je jedno.

Apríľ V.

1. Vyšlé už inde z módy cirkvičkárstvo trvá na Slovensku ešte v plnej sile.

2. Slovenskí chlapci učia sa vo fabrikách na Maďarov až vo štiroch rečach nič nevedeť.

3. Podlä fabrík na Maďarov zakladajú sa i fabriky na dohán, karty a deti.

4. Novému pokoleniu slovenskému už nenie po chuti evangelická blaženosť plačúcich.

5. Mnozí z národovcov premyšľujú, čiby nebolo lepšie presedlať.

6. Kandidáti tajného fondu medzi mládežou slovenskou množia sa.

7. Spíme tak, ako nám múdrosť predkov postlala, a potomci naši budú spať, ako im posteleme my.

8. Súsedi nás napomínajú ku milovaniu slobody. Ďakujeme. Ale takej, akej im potrebno. Neďakujeme.

9. Zasa nová slovenská mluvnica, a nič mluvnice hodného.

10. Naši slovenskí grammatici už tak vysoko vzletli, ako nemeckí filosofi. Nikto ich viac zo zeme nevidí.

11. Pre Slovákov otvorilo sa sedem reálnych škôl, v níchž bude sa prednášať slovenským chlapcom všetko v reči známej, náhle sa maďarsky naučia.

12. História Uhorska zdokonaľuje sa. Keď ešte jeden Bezmenec bude nalezený, vtedy už budeme vedeť i z akej pipky kúril Bendegúz, keď písal do novín maďarských bulletiny o svojích víťazstvách.

13. Uhri dívajú sa na svet pres okuliare nemecké.

14. Maďarom krúži sa hlava od gebule vo Walhalle polknutej. Fantazírujú neprestajne s Rusom.

15. V nemeckých filosofoch už prišol Boh ku sebepovedomosti, keď prve ani sám nevedel, či je na svete.

16. Verní sluhovia Nemcov probujú, čiby im nezaplatili lepšie Maďari.

17. Svedomie ide lacino, lebo predavačov mnoho, kupcov málo.

18. Kresťanské mocnosti zavierajú medzi sebou svatú allianciu k ochrane muhamedánskych Turkov proti kresťanom.

19. Jeden Japončan objavil, čo dosaváď nevedel nikto, že v Uhrách nachádza sa i slovenský národ.

20. Českí vlastenci vytierajú vo Viedni Čechom oči, samým sebe ústa.

21. Terajšiemu právosúdiu nič iného nechybí, ako žeby bolo spolu pravosúdie.

22. Kaštiele a chalupy sú teraz úzko spojené. Lebo páni bývajú v kaštieľoch, v pánoch neraz chalupy.

23. Nemci a Slovani doplňujú sa vzájemne. Nemci píšu pre Slovanov, títo delajú pre Nemcov históriu.

24. Všetci sme teraz rovní pred súdom, len miery a vážky sú rozličné.

25. Zasa jedna slovenská knižka, k napomoženiu nechuti proti slovenskej literatúre.

26. Poľská emigrácia čaká vo zbroji na brehu Réna, až všetka voda jeho zplyne.

27. Pri terajších súdoch niet prijímania os óby!

28. Politika Poliakov srovnáva sa úplne s politikou nepriateľov Slovanstva.

29. Srbi trnú, keď bratov ich Černohorcov bijú Turci, ale hnúť sa ku pomoci nemôžu, bo im sedí na krku rak úzko.

30. V Malom Zrcadle (kis tükör) ukazujú sa mládeži slovenskej veliké obludy.

Apríľ VI.

1. Taliani presvedčujú sa čo deň viac, že Napoleon III. smýšľa s ními upri mne.

2. V Uhorsku panuje stránka všeobec nemilovaná.

3. Maďari vynašli politický národ. No veď sú politici.

4. Uhorsko si pevne umienilo zahynúť ako Maďária.

5. Pre Slovákov staväjú sa z tajného fondu krajinského literárne kloaky.

6. Nemci tleskajú Poliakom, že chcú zvrhnúť jarmo ruské. Nuš, a nemecké?

7. Svatý Peter drží veliké Te Deum v Nebi, poneváč zo zemí kresťanských tiahne na východ veliká armáda k obrane musulmanov proti kresťanom.

8. Všetko rastie bujne, prede všetkým ale dane.

9. Vychodí nová slovenská interimálna grammatika.

10. Slovákom necháva sa na vôli, či chcú nemeckú, či maďarskú rovnoprávnosť.

11. „Bolond Miska“ prestáva vychodiť zo zúfalstva. Vidí, žeby sa nevyrovnal vo smiešnosti „Krajanovi.“

12. Paulini premyšľuje, ktorakby dopisovateľov „Krajanových“ získal pre svojho „Černokňažníka.“ Lebo len vtedy bude časopis jeho opravdive smiešnym.

13. Neobyčajný ruch literárny na Slovensku. Mäsiari odhadzujú nože, kováči kladivá, aby písali do „Slovenských novín,“ a priviedli svet k zadiveniu nade surovosťou novej slovenskej školy.

14. Bývalí novoslováci stali sa už staroslovákmi, a teraz nech vedia, čo je móres.

15. Plní sa osud Slovákov, že vždy staršie pokolenie musí byť s hanbou z dejišťa odplašeno mladším. Ale čerta osud! Nemesis.

16. Všetky slovenské noviny a časopisy tak sú preplnené vtipom, že už i Maďari len z ních sa smejú.

17. Vo Viedni ukazujú krokodíla plačúciho nade biedami Slovákov. Nie div, že ho títo chodia opatriť.

18. Do ríšskej raddy povolaní sú i Češi – za svedkov.

19. Nemaďarské národy žiadajú úplnú rovnoprávnosť. Najistejší to spôsob neobsiahnúť ničoho, keď človek pýta, čoho nemožnosť sama bije v oči.

20. Rakúsko chce byť čiastkou Nemecka, a predca zostať državou samostatnou. Kto vie, či nemeckému rozumu i tento div sa nepodarí?

21. Medzi Rakúskom a Ruskom povstalo nedo rozum je nie.

22. Vojaci zapodievajú sa s politikou, politici hotujú za vojakov. Hm!

23. Novinári dýchajú povetriem žalárov.

24. Napoleon III. vstal hore zadkom, Európa sa trasie.

25. Brandeburk Vilhelm chce len sám pojesť tie čerešne, ktoré si spolu s císarom Fraňom Jozefom boli kúpili v Dánsku za šesť millionov zlatých a trochu chatrnej slovanskej krve.

26. V Uhrách sa tancoval do týchto čias nemecký valcer pri Rákocyho nóte; pozatým bude naopak.

27. Maďari majú mnoho práce, bo chcú byť i volnými i pánmi nevolných.

28. Mlackovia strežú, odkuď duje vietor, ako politici.

29. Slovani pre samé obdivovanie iných pohŕdajú sami sebou.

30. Krčmy sú spoločné sedliakom a pánom. Sedliaci v ních prepíjajú svojo imanie, páni berú prenájem.

Apríľ VII.

1. Uhri sa ešte vždy štítia dlhých kázní v ríšskej radde. Vinnovatí! Veď ríšska radda je len „ameň“ v kázni.

2. Moja vážnosť rastie. Slováci ma tak milujú, že ma ani niet.

3. Rusi činia revolúciu na rozkaz vlády, a múdre, bo obyčajne len taká býva požehnaná.

4. Vysoký pinč prichádza i v Rusku o poctivosť, spolu s tým, čo prišlo pod ním.

5. V Uhrách oproti tomu prichádzajú do módy polopinče, primerene našej dajč-ungarisch prirodzenosti.

6. Nemci hotovi sú vyrovnať sa s Čechmi, pod výminkou, aby títo vo všetkom popustili.

7. Maďari pudia Nemcov zo krajny. Ale toho Nemca kedy vyženú, ktorý sedí v ních?

8. Sv. Peter ohluchnul. Preto len hrá na klavíru svojom, ač už potrhané struny žiadnoho viac zvuku nevydávajú.

9. Uvádza sa španieľska inkvisícia strany národnieho smýšľania.

10. Mešce národovcov dostávajú zimnicu, bo sa oznamuje nová slovenská knižka.

11. Nespokojní so smerom literatúry slovensskej páni zakladajú inú; škoda že len pre iných.

12. Nemeckí filosofi vychádzajú zo sebä; neviem kedy potom vstúpia zasa do sebä.

13. Chrámy zarábäjú, bo platia daň „od osobného zárobku.“

14. Nalezen jest generálny kľúč ku všetkým truhlám a mešcom. Má podobu ručnice s bodákom.

15. Rusi nemajú žiadnych vojakov. Péter Veleký premenil všetkých na soldátov

16. Nové stehovanie národov. Anglicko ide do Ruska, Rusko do Rakúska, Rakúsko hotuje sa do Frankobrodu.

17. Napoleona III. bolia nohy. Šol v povolnosti proti Prusku priďaleko.

18. Rakúsko bijú. Prečo nikto neplače?

19. Starý spôsob liečenia prichodí znovu do módy. Všade sekanie žily; len že teraz pacienti nazívajú sa renitentami, sekanie žily deje sa na mešcoch, a chirurgi sú samí kapráli.

20. Financi skúmajú, či človek naozaj má, ako sa povedá, deväť koží?

21. V Rakúsku vychádza slnco na dva razi, bo polovica državy je ústavná, druhá je nie.

22. Sedliaci chcú spolu s pánmi maj a les: ale páni ho chcú držať len sami.

23. Školskí dozorcovia kážu sedliakom o potrebe škôl, ale všetko darmo, bo sedliak chápe dôvody len a posteriori.

24. Odjaté redaktorom Grégrovi a Tkalacovi doktoráty predávajú sa cestou dražby.

25. Redaktorovia novín posielajú sa do žalárov, keď vláde chcú radiť: sedliakom pak platí sa draho, aby dačo poradili.

26. Sedliaci stávajú sa muzikálnymi. Už za riadom hrajú na forte pijano.

27. Tí báječní opilí Siléni, ktorí kedysi chodievali, potácajúce sa, za vozeným na sude Bakchom, našli sa skutočne v Tatrách; len že Bakcha už prezvali Kristom.

28. Syn nebeský, kitajský císar, zridzuje missie k obráteniu kresťanov na život kresťanský.

29. Pruskí junkeri hotujú pre pani matku Germániu nový kabát, a snášajú spolu o to starosť, aby Slovani nedali matce Slávii nový oblek.

30. Vystehovalci do Ameriky navracujú sa obohatení – skušenosťou, že ani tam pečené holuby do úst nevletujú.

Apríľ VIII.

1. Boh je všade, Garibaldi čaká sa všade.

2. Česko je úplne pac i fikované.

3. Svitá zora novej maďarskej cirkve. Spev, modlitba, kázeň sú maďarské, chrámy prázdne, viera žiadna.

4. Židi tancujú okolo zlatého teläťa.

5. Nebudú už u nás dlho, bo keď Ägypt olúpili, utiekli.

6. V Uhrách sa premenila chvíľa, ale v Čechách zostala nepremenená.

7. Sloboda tlače trvá v Čechách nezkrátená. Nemec tlačiar, Čech papier z handár.

8. Pri zcelovaniu najlepšie kusy chotárov dostávajú sedliaci, bo ich netreba ani kosiť, ani orať.

9. Uhorskí republikáni hotovi sú podstúpiť za svojo presvedčenie i ztratu smrti.

10. V Čechách ťahá národ čihi, šľachta hota, a vo Viedni nad tým nariekajú.

11. Rusi neposielajú viac na výboj pušky, ale Puškinov.

12. Oblaky pršia spravodlivých. Uhrám takéhoto dašťu dávno bolo potrebno.

13. Už len tie kapitule a opatstva chybujú v registru berničných úradov, ktoré v čas tatarského nájezdu zanikly.

14. Rakúsko stojí dokonale pripraveno na prípadnosť pokoja.

15. Ľud slovenský spieva vo chrámoch múdrosť sprostače a zfušovanú prózu.

16. Slnco zatmieva sa a hviezdy padajú, bo advokáti prisahajú na spravedlivosť.

17. Osveta napreduje. Už každá obec má svojeho učí teľa.

18. Koruna česká kavaliruje, predáva majetky.

19. Do Budína dochodia paškvíle. Znak to istý, že jest kdesi uprázdnená kanonia.

20. Slovenskí spisovatelia skladajú grammatické Quodlibet, ktoré nebude mať ani konca, ani kraja.

21. Slováci zakladajú fabriku na knihy v meste Brezne, lebo tam hojnosť suroviny.

22. Starí však delníci ustupujú, bo už na mladších riad zúfať.

Ostatnie dni prepadly vcele, bo som ich ja použil ku slovenskému spisovateľstvu.

Apríľ IX.

1. „Amty“ pretvorujú sa v „hivataly.“

2. V „hivataloch“ tak dobre umejú strihať a holiť, ako v „amtoch,“ nie-li lepšie.

3. Všeobecný útek Dajččechov.

4. Všeobecné lovenie úradov.

5. Všeobecné vytisknutie Slovákov.

6. Farári podpisujú reversy, že slovenské knižky čítať nebudú.

7. Horvátski filologi myslia, že prvá písmena vo slove „banus“ malaby sa čítať v, spôsobom gräckým.

8. Nemecké časopisectvo je poriad obľúbené, hoc ho trochu čuť za cesnakom.

9. Svetová výstava kníh v Paríži.

10. Najviac miesta tam zaujímajú slovenské mluvnice.

11. Mnohočetní priatelia Slovákov želajú, aby im v tom Pán Boh pomáhal i ďalej.

12. Remeselníci kladú sa do rovnováhy s časom. Za ledapeniaz ledapráca.

13. Trinásť, Pán Boh pri nás.

14. Do snemu českého pripustili Nemci a židi i dakoľko Čechov z milosti.

15. Slováci predávajú pinče, ktoré si boli pokúpili do ríšskej raddy. Len palice si nekúpili. Tieby im boli dali tam.

16. Pri všetkom množstve konštitúcij hrozí predca Rakúsku konštitucionálny bankrot.

17. Uhorským stoličným výborníkom rastie srsť na jazyku, keď tak málo majú príležitosti okázať svoje rečnícke schopnosti.

18. Rusi niak nemôžu zosňať Sarmatom beľmo.

19. Francúzi obnovujú Poľšu banketmi.

20. Slovákom sa deje po vôli. Búrili proti školám českým, majú maďarské.

21. Vidno zo všetkého, že Slováci majú mnoho originálnej smiešnosti.

22. Pri každej fabrice na Maďarov nachádza sa bohatá sbierka osličích hláv.

23. Maďari vydávajú všetky bežné u ních kliatby. Je to celá kniha.

24. Nemci považujú to za veliký pokrok, že už ta dospeli vo státnej múdrosti, kde Slovani boli pred tisíc rokmi.

25. Vychádza zákon o šetreniu rovnoprávnosti, s tým dodatkom, že kto ho prestúpi, má sa spodievať – zvláštnej milosti.

26. Hodiny slovenské ukazujú ešte vždy tak, ako ich nebohý Štúr napravil.

27. Ode dnešnieho dňa Slovákov viac niet. „Krajan“ premenil všetkých na Maďarov slovenského jazyka.

28. Vyhodené z nemeckej bundy Rakúsko ešte vždy má chuť zavinúť sa do nej, aby nemuselo byť, čím je.

29. Barón Benst sa chváli, že vtedy povedal Uhrom „šach matt,“ keď celý svet myslel, že prehral.

30. Čechom doma i vo Viedni tak, ako čoby nebol bájkou Vlkolak.

Apríľ X.

1. Turbány sedia na nemysliacich hlavách, ale to nič neškodí, keď mnohé múdre hlavy pod pinčami myslia.

2. Mienku Čechov v ríšskej radde vyslovujú veľmi výmluvne prázdne ich lavice.

3. Politika Arnulfova proti Slovanom predlžuje sa.

4. Čechom radia Židi odvrhnúť najpeknejší kvet svojej literatúry, „Rukopis kráľodvorský.“

5. Angličani hľadajú utvrdiť výlučnú svoju samovládu morskú na rovinách ruských a horách kaukazských.

6. Básnici a novinári slovenskí verbujú do pluku mučedelníkov.

7. Vyslanci slovenskí plnia svoje sľ ubi?

8. Hvezdár Luther odokryl novú planétu. Jest ich už málo chybí toľko, ako v Uhrách spokojných ľudí.

9. Od kedy máme konštitúciu, už vláda nemôže robiť čo chce za darmo.

10. Klebety píšu sa pre ľudí, vedecké a umelecké diela pre mole.

11. Nedajbože vyhnať tú blchu, ktorú Nemci pustili Maďarom do ucha.

12. Rastie poriad počeť ľudí, ktorí úradov nemajú, plácu berú.

13. Rovnoprávnosť vyšla na smiech, ale smejúci sa niesú Slovani.

14. Nemci a Maďari sa hanbia za Slovanov, ale za to sa nehanbia, že sa musejú hanbiť.

15. I v Rusku nachádzajú sa daktorí šialení ľudia, ktoríby Rusov chceli zrobiť Rusmi.

16. Slováci kalvíni robia závet. Porúčajp Slovákom luteráňom samých sebä na výstrahu.

17. Vo Lvove zridzuje sa kathedra nenávisti proti Rusom.

18. Slovenskému slávikovi vyhadzuje maďarská kukučka vajcia a kladie mu do hniezda svoje.

19. V Horvátsku vidíme, že všade o ľudí predajného svedomia najmenšia starosť.

20. Nemci vyznávajú, že Poliakom stala sa krivda. Spravedlivosť však ich ide len po medze, kde iný má jej zadosť učiniť.

21. Angličani onemocneli, Poliaci dávajú si za ních rúbať žilu.

22. V Uhorsku sú v pohybu všetky volebné stroje. Hlavnie kolesá ženie pálenka, a tieto potom privodia do pohybu fokoše a kyje.

23. Z kabinetu vychádza menoslov nových ministrov, fond pensijný hotuje pre ních miesta.

24. Žart si zrobila história. Slováci, Češi, Moravania slávia tisíčročňú pamiatku uvedenia bohoslužieb slovanských omšami latinskými.

25. Európa myslí, žeby už bol čas Slovanom umreť, keď oslávili pamiatku tisícročnieho života.

26. Všetko teraz ľahké, šaty, náradie, peniaze, svedomie.

27. Ľud prechádza zo služby pánov do rabstva židov, a kto mu rozkáže?

28. Rebellantovi Battánimu stavia sa pomník, pri pomníku verného Jellačiča strieľajú sa jeho ctitelia.

29. V Čechách si budujú Češi divadlo sami, Nemcom stavia, dlä rovnoprávnosti, krajna.

30. Teut, Allah a Magyarokistene vstúpili do svatej alliancie proti Slovanom.

Apríľ XI.

1. Prevedený prede dvadciatimi rokmi popis obyvateľstva je ešte vždy „úradním tajemstvom.“

2. Naši páni ešte nepovážili, čo vtedy budú oni sami, keď stolice premenia sa v mlčiace mašiny?

3. V Rusku píšu sa chválospevy na Maďarov, v Uhorsku filippiky na Rusov. Z toho iste vzojde kmotorstvo, náhle prvý bujak sa otelí.

4. S aristokratickou rečou vracia sa i aristokratické šafárenie.

5. V Carihradu predávajú cestou dražby zultánove kone, vezírove svine, muftiho staré pľundre, a bulharské biskupstvá.

6. Akcísu platia i vlci. Jestliby nezaplatili, zaplatí gazda roztrhaného statku.

7. Angličani usadzujú svojích odbojcov v Indii na delá a tak prestreľujú.

8. Tíže Angličani činia Rusom za povinnosť, aby sa poďakovali povstalcom poľským, keď ich generáľom snujú zo brucha črevá.

9. Hrnie sa peniazstvo na Maticu Slovenskú z košickej bi skúpi je.

10. Horváti dávajú raziť pamätný peniaz na r. 1848, s nápisom: „Uhorsko prehralo ústavu odbojom, Horvátsko vernosťou.“

11. Nemci a Maďari slávia jubiläum vynalezenia panslavizmu, bo obidvúm dobre sa vodí pri ňom.

12. Slováci hromžia proti histórii diktovanej politikou, a sami takú píšu.

13. Potvrdzuje sa, čo nebohý cár Nikolaj povedal, že Rakúsko chce to, čo Rusko. Obe državy chcelyby Carihrad.

14. Poliaci ešte len dúfajú dobyť si ojčiznu, a už sa bijú.

15. Pod Rusom nenaučili sa nič, ale Nemci ich už naučili móres.

16. Slovani dávajú všade hodnoverné dôkazy, že umejú zomreť, žiť nikoli.

17. Slovanské kmeny bránia horlive svoju samostatnosť jeden proti druhému, všetky však rádi sa poddávajú cudzincom.

18. Po mestách provodí sa laciná dobročinnosť. Panie chodia po žobraniu na chudobných, aby ony maly slávu, iní dali peniaze.

19. Už raz dožili sa i chalupníci poľahčenia. Palice v lese budú pozatým rásť len pre ních.

20. Napoleon III. má rád kráľovnu anglickú Viktóriu. Lebo keď zhnietol na halušky francúzsku republiku, ona prvá poslala mu ku ním Sir.

21. Rusom oproti tomu podvrátil Sebastopol, že mu cár Nikolaj ani dobrý appetit nezaželal.

22. Politika europejská a mravnosť žijú poriad v nepriateľstve.

23. Diplomati spisujú o východnej otázce nóty.

24. Hrať ich potom budú generáli, ku tancu sa pozvú národy.

25. Nemci dobre o rozum neprijdú, že Rusi majú rozum.

26. Radujú sa všetci, ktorí myslia, že konštitúcia je len puto pre Slovanov.

27. Na svoje ústavy platia Slováci z lásky, na cudzie z povinnosti.

28. Na burze europejskej mienky idú kázne dolu, školské vyučovanie hore.

29. Pravda panuje všade na svete; len ku praktickým potrebám užíva sa lži.

30. Komu lepšie, ako panslávom? Z Ruska im toľko peniazstva ide, že už sami Rusi sú v peňažných nesnádzach.

Apríľ XII.

1. Židi maďarčia svoje mená, ale svoju handerburčinu zato neopustia.

2. Francúzi sa hotujú navštíviť zasa Rusov; a títo by rádi navrátiť im návštevu.

3. Anglická politika má rozličné vážky a funty.

4. Keď poddaní zultánovi sa zbúria, ona mu pomáha podbiť ich: keď sú poddaní cárovi ticho, ona mu ich zbúri.

5. Napoleonova avantgarda, guvernantky a učiteľovia, už tiahne do Ruska.

6. Germánia hľadiac ku západu plače, hľadiac na východ smeje sa.

7. Češi požívajú pod ochranou konštitúcie dostatočnej och rany!

8. Maďari slovenského jazyka majú tiež svoju žiadosť. Prajú si, aby pálenka bola lacnejšia.

9. Capi gazdujú v záhradách a fanariotskí biskupi vo svojích biskupiach.

10. Slováci už majú „Bielo Uhorsko,“ zeleného neviem či sa dočkajú.

11. Nemci strežú dychtive, kedy si zas Francúzi zakrepčia s Rusmi, bo nemôžu sa dočakať, až na ních prijde riad.

12. Pravoslávne duchovenstvo jednu chybu má, že káže prim oho!

13. Rusi hroznú činia krivdu Poliakom. Nechcú byť ich poddanými.

14. Katolíci trpia v Rusku také prenasledovanie, že ani nemožno povedať.

15. Ľachi ukazujú Málo Rusom kalejdokop kozáckej slávy, a Málo Rusi tak sa tomu radujú, že od radosti ani nevedia, čo robia.

16. Napoleon III. počína už tiež provodiť kupectvo so krajnami; len keby neupadol pri tom, ako jeho predchodca.

17. Brzo vyjde nové vydanie Slovákov. Už sa dali v Minerve do tlače.

18. Jeden kalvínsky farár objavil s podiveniem, že Slováci už majú i Šľabikár.

19. Češi už na toľko vyrástli zo školy Palackého, že sami Nemci majú z ních potešenie.

20. Vrchnosti stíhajú zbojníkov, podpaľačov, redaktorov, spisovateľov, a iných zločincov.

21. Poliaci ako vždy, tak i teraz, na strane vrahov Slovanstva.

22. Rakúsko uznáva za svoju povinnosť podporovať Ottomanskú Portu, bo zostalo dlžno zultánovi daň na mnohé roky.

23. Že Prusi sú z vätšej časti ponemčilci, to Nemcov nemýli ponuknúť im nadvladu v Nemecku.

24. Slovani oproti tomu nechcú nič mať spoločného s Rusmi preto, že títo nosia meno cudzie.

25. Od farárov žiadajú sa dve veci. Jedna, aby činili mnohé milostiny; druhá, aby pustili všetky dôchodky.

26. Panslavizmus okázal sa pri Slovanoch ako chimära; Nemci však a Maďari klesnúť mu nedajú.

27. Pánu Bohu minula sa celá zásoba striel. To možno zavierať z toho, že nestrieľa.

28. Slováci nič o mne znať nechcú, bo vydávam knižku.

29. Slováci pamätajú na mňa, bo potrebujú peniaze.

30. Iď s Bohom, Umko moja, a nečuduj sa, že si dostala výprask. Vieš, že na konci býva kyjak.

Hádka.

Pre Slováka sa rodí na strome, pre Maďara na steble, Nemec ho má všade plno. – List (Maďarom značí múku, Nemcom chytrosť, lstivosť)

_____________________
* 2 Tim. 3, 12.