Julius Botto: Krátka Historia Slovákov

Krátka

Historia Slovákov

Napísal


Julius Botto.

1914.
I. ÚVOD.

Bratia Slováci!

Ako viete, my Slováci bývame od nepamäti pod Tatrami v severnej čiastke Uhorska, v stoliciach Prešporskej, Nitrianskej, Tekovskej, Hontianskej, Zvolenskej, Trenčianskej, Turčianskej, Oravskej, Liptovskej, Spišskej, Šarišskej, Zemplínskej, Ungvárskej, Abauj-Tornianskej, Gemerskej, Novohradskej, i v Békešskej, Sabolčskej, Čanádskej, Peštianskej, Ostrihomskej, Báčskej, Torontálskej a v Slavonii v Sriemskej.

Počet nás Slovákov v Uhorsku činí pol treťa milliona; okrem toho ťažkosť vyžitia vyhnala do Ameriky už asi 500.000 Slovákov. Je nás tedy spolu do troch millionov. Úradnému popisu, ktorý i roku 1900 napočítal len dva milliony a 008.744 Slovákov, niet čo veriť. Úradní popisovatelia zapísali i vtedy, i roku 1910 za Maďara, koho chceli; tak popísali vyše 10 millionov uhorských občanov za Maďarov, kdežto v skutočnosti ich je hodne menej.

Uvediem vám o tom z vlastnej zkúsenosti niekoľko príkladov.

V Gemerskej stolici sú mnohé slovenské dediny a mestá, v ktorých niet ozajstného Maďara, a jednako zapísali všade mnoho Maďarov. V mestečku Jelšave niet ani 20 rodených Maďarov, a predsa z 2790 obyvateľov zapísali len 565 občanov za Slovákov, a ostatných za Maďarov. V Revúci podobne niet ani 20 korenitých Maďarov, a z 1812 obyvateľov zapísali len polovičku za Slovákov – druhú za Maďarov. Slovenských občanov čisto slovenskej dediny Šivetice popísali roku 1880 všetkých za Maďarov, kdežto tam niet ani jediného Maďara. Podobne v Nireďházi zo 14.000 Slovákov zapísali len 940 občanov za Slovákov, ostatných za Maďarov. A to všetko len preto, aby Maďari mohli svetu nahovoriť, že oni sú väčšinou obyvateľstva uhorského, že uhorskú krajinu udržujú oni a tak že i prvenstvo a panovanie im prislúcha.

A to je nie pravda. V Uhorsku je ešte vždy viac Rumunov, Slovákov, Srbov, Rusov, Slovincov, Horvatov, Nemcov, Židov, ako Maďarov. Uhorskú vlasť udržujú tedy i nemaďarské národnosti, a nie len Maďari.

A jednako Maďari prisvojili si všetky krajinské úrady a výhody – pre seba a pre svoj národný život.

Niet väčšej krivdy, ako keď si Maďari maďarské vzdelávacie ústavy, školy, akademie, muzea, divadlá z krajinských peňazí, teda i z mozoľov Nemaďarov, zakladajú a udržujú. Tej nespravedlivosti podobá sa len skutok rímskych vojakov, ktorí Pána Krista prinútili, aby si sám niesol kríž na Golgatu. Tak je i s naším slovenským národom: platí krajinské dane, a z nich zakladajú Maďari i pre seba, i na Slovensku len maďarské školy, v ktorých si ľud slovenský odnárodňovaním mu mládeže sám na seba bič pliesť a tak si národnú smrť pripravovať musí. Správcov verejného krajinského života, páchajúcich takéto krivdy, veru nemožno za spravedlivých ľudí považovať, lebo úspešná výučba je len v reči materinskej možná, a keď jej slovenské dietky v reči materinskej nemajú, zaostanú vo vzdelanosti a tak si ani chleba nebudú môcť zarobiť. A nie je pravda, čo maďarskí ľudia s veľkou neúprimnosťou tvrdia, že si Slováci preto majú reč maďarskú osvojiť, aby verejné krajinské úrady i oni obdržať mohli. Úrady tie dostávajú len Maďari a maďaroni, a pospolití Slováci najviac ak strážnické miesta pri železniciach.

K tomu v národnostných krajoch má sa úradovať v reči ľudu, na Slovensku tedy, po slovenských krajoch, výučba vo všetkých školách má byť slovenská, a tak maďarská reč bola by potrebná len vo vyšších krajinských úradoch postaveným Slovákom.

A prečo my Slováci tie krivdy trpíme, našu vzdelanosť, náš pokrok sami zastavujeme a našu národnú smrť si sami pripravujeme?

Preto, že niet v nás národnej hrdosti, národného povedomia a citu národnej rodinnej spolupatričnosti; preto, že sa pospolitý Slovák len sám o seba a o svoje malicherné životné potreby stará; preto, že ako slovenský básnik so žiaľom pripomína, „zostáva na potupnej službe bez reptania, a svojej biede sám otvára dvere do korán“; kdežto, keby sme sa všetci Slováci za vymoženie škôl, úradov a súdov riadne zasadzovali, stali by sme sa národom vzdelaným a hneď by sme sa i majetkove lepšie mali.

Viete, milí rodáci, že samotne ani najväčšia sila nemôže všetko vykonať, ale spojeným silám je i zdanlive nemožná vec možnou. Čo je kvapka vody o sebe? Ale million spojených kvapôk vyvinie silu prekvapujúcu. Tento prostý príklad poučí vás, aké užitočné a potrebné je národné spolčovanie.

Buďme tedy vždy hotoví spolčovať sa, spolupracovať a jednu rodinu národnú tvoriť. Národ, ktorého príslušníci v svojich príbytkoch len na seba myslia, len o seba sa starajú, ustavične len na svoje malicherné veci myslia, je z polovice národom divým, nevzdelaným, a taký sa nikdy nebude dobre mať. Jemu nemožným zdá sa byť všetko, čo presahuje sily jednotlivca; on nevie, že sila a prostriedky jednotlivca, ktorými ani pri napnutej práci nedosiahne cieľa, so silou millionov pri nepatrných prostriedkoch môže tvoriť divy. Taký jasný a prirodzený úžitok je i z národného spolčovania a národnej jednoty. Čo všetko by mohly 3 milliony nášho slovenského národa vykonať, ukáže nám tento príklad.

Nie každý jednotlivec môže založiť cirkev a školu. Preto spolčujeme sa v cirkvách, budujeme kostoly, školy, fary, platíme farárov, učiteľov spojenými silami. Tak obetujeme na cirkevné a školské ciele ročne tisíce, a z majetkov nám jednako neubúda.

Spojenými silami mali by sme i národné ciele a potreby, na osvetu národa slovenského ročne státisíce obetovať, lebo nevzdelaný, zaostalý národ je chudobný, nemôže svojich príslušníkov živiť, ktorí potom už do práce k Nemcom a Židom chodiť musia, a ktorí ich pri chatrnej pláci o posledné sily oberajú. Ale národ vzdelaný sdružovaním a múdrym delením práce a kapitálu tvorí divy, prenáša hory, má výtečne sriadené hospodárstva, fabriky, peňažné ústavy a tak spojenými silami a čestnou prácou živí všetkých príslušníkov, udržujúc ich pri sile, sviežosti a neodvislosti.

Aby sme i my Slováci k takému stupňu blahobytu, neodvislosti a svobody prišli, k tomu potrebná je len osveta a vzdelanosť, ktorej si však len prácou, učením sa, svojskými školami a sdružovaním a jednotením národných síl nadobudneme.

Nebolo v našom národe vždy tak smutno, ako teraz. Naši predkovia mali za starodávna svoje vlastné slovenské veľko-moravské kráľovstvo, svojich vlastných kráľov slovenskej krvi. Spolčovali, sdružovali sa pod svojimi kráľmi, plnili ich nariadenia a rozkazy, a kým spoločne pracovali a na duchu neupadli, vodilo sa im dobre; boli svobodní, majetní, lebo spojenými silami víťazili i nad svojimi nepriateľmi Nemcami a udržali si svoje kráľovstvo.

Ako sa to stalo, vyrozprávam vám v nasledujúcom odseku.

Čerpajte z tej historie poučenia, posily a nádeje, že jestli my Slováci vždy svorne a jednomyseľne na osvete národa slovenského pracovať, všetci za jedného a jeden za všetkých stáť, jeden druhému pomáhať, budeme, staneme sa národom mravným, bohatým a budeme nepremožiteľným národným celkom. Naproti tomu, jestli sa z nás každý len o svoje malicherné osobné záujmy starať bude, naši nepriatelia, vidiac našu, z našej rozorvanosti pochádzajúcu slabosť, nikdy nám nedoprajú svobody a my nikdy sa nedopracujeme duševného a hmotného blahobytu, voľnosti a budeme večitými, utiskovanými, vyssávanými bedármi, ktorých v zúfalstve nad našou nesúcosťou a nezdarmi i najlepší priatelia opustia a smutnému osudu ponechajú.